Languages

Inicio
Cultura Xunta

Imaxe do director do Museo explicando unha obra

Dirección


Os cometidos que se asignan á Dirección son os seguintes:

  • Desempeñar a dirección e xerencia do museo.
  • Xestionar a prestación de servizos do museo organizando e coordinando as súas funcións de cara a impulsar os traballos de todos os departamentos do mesmo.
  • Adoptar as medidas necesarias para a protección do patrimonio cultural custodiado no museo.
  • Impulsar a difusión do museo.
  • Presentar ao organismo superior o plan anual de actividades e a programación económica anual.
  • Elaborar e presentar ante os organismos superiores a memoria anual de actividades.
  • Servir de canle de cooperación, relación e coordinación coas institucións museísticas e outras institucións culturais que conveñan á natureza e aos cometidos do centro.
  • Representar ao museo naqueles actos e actividades que conveñan ao museo.