Languages

Inicio
Cultura Xunta

O departamento de documentación constitúe o engrenaxe central do mecanismo do museo, encárgase da xestión, do control e da organización dos instrumentos documentais do museo, especialmente do rexistro e inventario dos fondos que conforman as coleccións, tanto dos museográficos como dos documentais.

A súas tarefas principais son


  • Elaborar e estudar os instrumentos documentais administrativos (rexistros) e técnico-administrativos adecuados (inventario-catálogo).
  • Fixar os criterios para a cumprimentación dos instrumentos documentais (normas de cumprimentación, elaboración ou adaptación de vocabularios adecuados aos fondos...).
  • Planificar os traballos a corto, medio e longo prazo para a completa documentación das obras pertencentes ás coleccións do museo.
  • Xestionar documentalmente as adquisicións, ingresos e movementos de fondos.
  • Xestionar e controlar documentalmente os préstamos de obras para exposicións temporais.
  • Elaborar as normas para a organización do arquivo de xestión.
  • Supervisar a xestión e funcionamento do servizo de biblioteca do centro.