NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

Reservas

Os campos con asterisco (*) son obrigatorios.

Tipo de Grupo
 

As persoas usuarias deste portal teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo no que poden exercitar os dereitos, o contacto cos delegados e as delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento europeo de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: información sobre protección de datos persoais.

 

Responsable do tratamento: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo

 

Finalidades do tratamento: A xestión da súa solicitude ou comunicación e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar da mesma

 

Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada

 

Destinatarios dos datos: As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación

 

Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

 

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información: www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais